Toiminta

 

Yli esteiden -tukitoiminta

Yrityksemme on hyväksytty tuottamaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisia sosiaalipalveluja Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Toimimme sekä perinteisten yksilö- ja ryhmäohjauksen menetelmin että soveltaen uudempia ohjaamisen menetelmiä. Uusimpana meillä on oikeudet toimia ratkaisukeskeisinä neuropsykiatrisina valmentajina.

Yli esteiden -tukitoiminnan yksi toimintamuoto on luonnon ja eläinten voimaannuttavien ja hoivaavien elementtien käyttö tapaamisissa. Täten tämä osa toimintaa kuuluu Green Care -lähestymiseen, missä luontoa käytetään ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Green Caren keskeisiä piirteitä on, että toimintaa toteutetaan tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti. Sen ympärille voidaan rakentaa erilaisia sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluja. Green care -toiminnan hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta.

Yli esteiden -tukitoiminnassa toteutetaan mm. eläinavusteista sosiaalipedagogiikkaa sekä sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Pääpaino on hevosten kanssa puuhailussa ja ratsastuksessa. Lisäksi meillä on kolme koiraa, jokainen luonteeltaan erilainen. Saksanpaimenkoira Nalle on energinen ja etsii huomiota, talonvahti hovawart Sani on puolestaan rauhallinen rapsutusten ystävä ja monirotuinen vikkelä Nelli istahtaa nopeasti kengillesi. Kissat kehräävät helposti kiitoksen silityksistä. Näin eriluonteisten eläinten kohtaaminen opettaa löytämään omia tunteita ja myös ilmaisemaan niitä. Lisäksi tallin toimintaympäristö tarjoaa mahdollisuuden tutustua muutoinkin luontoon, esim. kiivetä Kasurilan rinteelle, missä meillä on nuotiopaikka. Iltapimeällä nuotiolla istuminen saattaa jättää pysyviä tunnekokemuksia nuorelle.

 

IMG_4233IMG_4398

 

 

Arvoperusta ja yleiset tavoitteet

Toimintamme perustuu mm. seuraaville arvoille:

 • Jokaisen elämä on tärkeä ja arvokas
 • Nuorten erilaisuuden hyväksyminen
 • Nuorten itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
 • Ihmissuhteiden merkitys elämässä
 • Perinteiset arvot kunniaan (esim. perhe, lapset, kohtuus, seksi)
 • Nuorilta oppiminen ja oman työn kehittäminen sitä kautta

 

Perustehtävänämme on:

 • Kulkea rinnalla, kuunnella, olla läsnä ja tavoitettavissa
 • Tukea elämänhallinnan taitoja (esim. päihteet, raha, ihmissuhteet)
 • Auttaa selviytymään arkipäivän vaatimuksista (esim. asiointi)
 • Tukea ja rohkaista nuoria opiskelemaan tai työhön
 • Aktivoida nuorta johonkin toimintaan, mikäli opiskelu tai työ ei onnistu esim. sairauden takia
 • Sosiaalisten taitojen kehittäminen ja erilaisten ihmisten kanssa toimimisen harjoittelu
 • Empaattisuuden kehittäminen (eläinten hoitaminen)
 • Itsehillinnän kehittäminen (hevostoiminnan on tutkimuksissa todettu vaikuttavan positiivisesti nuorten itsehallintaan sekä kohottavan nuorten itsetuntoa)
 • Perustehtävien toteuttamiseen pyrimme nuorekkaalla tavalla viljellen huumoria ja jopa pientä pelleilyäkin, vaikka puhumme tärkeistä, perinteisiä arvoja kunnioittavista asioista.

 


 

Toimintamme kohderyhmiä ovat mm.

 • 5-29- vuotiaat lapset ja nuoret, joilla on tuen tarvetta
 • jälkihuollossa olevat nuoret
 • erityisryhmät (mielenterveyskuntoutujat, kehitysvammaiset ym.)
 • avohuollon tukitoimen piirissä olevat perheet
 • lastensuojelulaitoksissa olevat lapset ja nuoret

 


 

Toimintamuodot Kasvuntuki yli esteiden -tukitoiminnassa

Toimintamuodot vaihtelevat kunkin ohjattavan ongelmien ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena kuitenkin on, että kaikkien kanssa toteutettaisiin useanlaisia, vaihtelevia lähestymistapoja. Seuraavassa on lyhyt kuvaus keskeisimmistä toimintamuodoista.

 

        1. Sosiaalipedagoginen lähestymistapa

Sosiaalipedagoginen ajattelu ja siitä lähtevä toiminta ovat syntyneet ehkäisemään ja lievittämään sosiaalista syrjäytymistä erityisesti yhteiskunnallisissa murrostilanteissa. Nyky-yhteiskunta korostaa yksilöllisyyttä ja itsenäisyyttä jo lapsen varhaisista vuosista alkaen. Lapsen sosiaalistuminen ryhmään ja kuuluminen ryhmään ovat kuitenkin ensiarvoisen tärkeitä nuoren kehityksen kannalta. Sosiaalipedagoginen toiminta pyrkii auttamaan konkreettisesti ihmisiä heidän pyrkimyksissään rakentaa itselleen parempaa arkea. Elämänhallintaan auttaminen edellyttää tutustumista ohjattavien elämänolosuhteisiin, heidän yksilöllisiin ja sosiaalisiin voimavaroihinsa.

Sosiaalipedagogiikan keskeisiä periaatteita on, että toiminta perustuu toiminnallisuuteen, elämyksellisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Toimintamuodoista ovat esimerkkejä mm. erilaiset yhteisökasvatusta toteuttavat ryhmät, sosiaalinen innostaminen, elämyspedagogiikka ja eläinavusteinen sosiaalipedagogiikka. Toimintamme sisältää kaikki edellä esitetyt toiminnan ominaisuudet. Ratsastustalli tarjoaa monenlaisia toimintamahdollisuuksia ja elämyksellisyyttä mm. eläinten hoidon ja maalaisympäristön kautta. Eläinten on sekä suomalaisissa että ulkomaisissa tutkimuksissa todettu vaikuttavan monin eri tavoin positiivisesti lasten ja nuorten kehitykseen. Vastuuntunto, itsensä hillitseminen, erilaisten tunteiden kohtaaminen, empatia jne. ovat ominaisuuksia, jotka vahvistuvat eläinten parissa toimiessa. Eläimiä käytetään myös terapiassa, koska eläimet helpottavat lapsia ja nuoria saamaan kontaktin häntä hoitaviin aikuisiin. Kaikkeen tähän kokemusmaailmaan tutustutaan myös yhdessä muiden kanssa, jolloin yhteisöllisyys korostuu. Edellä esitettyjen sosiaalipedagogisten periaatteiden avulla pyrimme lisäämään osallistuvien itsetuntoa ja aktiivisuutta ja näin torjumaan syrjäytymistä. Yksilön kuuluminen positiivisesti vaikuttavaan yhteisöön on tärkeää kaikille, mutta erityisen tärkeää syrjäytymisen vaarassa oleville.

 

        2. Yksilökohtainen ohjaus

Yksilön voimavarojen huomioon ottaminen ja niiden kasvattaminen on kantava voima autettaessa ohjattavia itsenäiseen selviytymiseen. Onnistumisen kautta pyritään lisäämään voimavaroja ja kohottamaan itsetuntoa. Sosiaalisen toiminnan rinnalla käytetään yksilökohtaista ohjausta. Tällöin pyritään keskustelemaan ja kartoittamaan ohjattavien todelliset ongelmat sekä löytämään niihin ratkaisuja. Tärkeällä sijalla ovat erityisesti ihmissuhdekysymykset. Tavoitteena on käsitellä myös kunkin mahdollisuuksia vaikuttaa omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Tässä tarkoituksessa käsitellään yksilötapaamisissa kunkin ohjattavan tilanteen mukaan mm. lepoa ja virkistystä, ravitsemusta, liikuntaa, päihteitä, seksuaalisuutta, lääkkeiden käyttöä, työelämän muutoksia ja vaativuutta.

Pyrimme tukemaan opiskelun ja työelämän ulkopuolella olevien osallistujien vahvuuksia niin, että heille löydettäisiin sopivia työ- tai opiskelupolkuja. Käymme tutustumassa erilaisiin työpaikkoihin ohjattavien kiinnostuksen mukaan ja pyrimme luomaan täten yhteistyöverkostoja.

 

        3. Yhteistyöverkostojen luominen

Perhe on lasten ja nuorten kohdalla yleensä tärkein yhteistyötaho. Pyrimme vahvistamaan perheen ihmissuhteita lasten ja nuorten kasvua tukevaksi. Nykyään on kuitenkin paljon näköalattomuutta, jolloin eletään päivä kerrallaan. Elämänasenne saattaa olla myös sosiaalisesti periytyvää. Tarjoamme perheille mahdollisuuden toimia yhdessä joko eläinten parissa tai muutoin luonnonläheisesti.

Mikäli on tarvetta, järjestämme lasten ja nuorten vanhemmille vertaisryhmiä. Vertaisryhmässä jaetaan omia kokemuksia samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien vanhempien kanssa osallisuutta ja omia voimavaroja vahvistaen.

Koulunkäynnin tukeminen voi olla osan kohdalla tärkein tehtävä. Meillä molemmilla on kokemusta koulutyöskentelystä.

 


 

Toimintaympäristö ja hinnasto

Eläinavusteinen sosiaalipedagoginen toiminta järjestetään Kasurilan ratsutallilla (www.kasurilanratsutalli.com). Ratsutalli aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa tuolloin valmistuneissa tiloissa. Tallilla on yhteensä 10 hevosta ja ponia, mitkä ovat hyvin koulutettuja ja toimintaan sopivia. Tallilla on järjestetty jo aiemmin sekä erilaisille ryhmille että erityistä huomiota tarvitseville henkilöille ratsastus- ja hevostoimintaa.

Esimerkkejä toistaiseksi voimassa olevista tukitoimintojen hinnoista:

 • Yksilöohjaus 60 € / h
 • Yksilöohjaus (useita tapaamisia / tunteja viikossa) 50 € / h
 • Ryhmien jatkuvaluonteisesta tukitoiminnasta voidaan neuvotella omat hinnat

 


 

Toiminnasta vastaavat

Sami Shemeikka, terveystieteiden maisteri, terveystiedonopettajan pätevyys, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, työskennellyt mm. opettajana ja nuorten jälkihuollon vastaavana ohjaajana

Sari Shemeikka, yhteisöpedagogi (amk), lähihoitaja, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, hevosharrasteohjaaja, kokemusta erityislasten opetuksesta, vapaa-aikatoimen sihteerinä toimimisesta (nuoriso-, kulttuuri-, raittius- ja liikuntatoimesta vastaaminen) sekä ratsastuskouluyrittäjyydestä

 

Lisäksi mukana toiminnassa ovat

 1. Vanhempamme Sirpa ja Petri Shemeikka osallistuvat aktiivisesti tallin toimintaan ja tuovat näin yli sukupolvien ulottuvan vuorovaikutuksen. Lisäksi heidän asiantuntemuksensa liittyy yrityksemme toimintaan. Isämme on biologi, joten hän voi opastaa erilaisiin luontoon liittyviin asioihin ja kokemuksiin. Äitimme on tehnyt elämäntyönsä terveyden edistämisen ja lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin alueella (mm. tutkinut jo 10 vuotta sitten lasten ja nuorten elämäntapahtumien yhteydessä eläinten merkitystä nuorten elämässä).
 2. Ratsastustallilla on palkattuna ratsastuksenopettajia, jotka osallistuvat tallitoimintaan ja ratsastuksen opetukseen tarvittaessa